Jeremiah 41. Ishmael Murders Gedaliah (KJV). God.

0
12