Ecclesiastes 8. Obey authorities for God’s sake.

0
12